Particulieren
................................................................

Individuele life coaching

Voel jij soms de nood om bij bepaalde aspecten van je leven bewust stil te staan? 
Zijn er bepaalde situaties, waarin je steeds vastloopt, die je voor eens en altijd wil oplossen? 
Spelen er al enige tijd vragen door je hoofd waarop je graag een antwoord zou vinden?
Stel jij je wel eens vragen over de zin van je bestaan? 

Dan is individuele life coaching iets voor jou!

In individuele life coaching worden mensen 1-op-1 begeleid in het vinden van antwoorden voor hun specifieke (levens-)vragen. Er zal voornamelijk gewerkt worden vanuit het potentieel, de kennis, ervaring en de mogelijkheden van de coachee. Verder zal de coach, indien nodig, de visies en ideeën van de coachee zoveel mogelijk trachten te bevragen, objectiveren, relativeren en matchen aan de realiteit om zo tot diepgaandere inzichten bij de coachee te komen.

De doelstelling van een dergelijke traject wordt steeds tijdens het vrijblijvend kennismakend gesprek met coachee gedefinieerd. Een indidviduele life coaching kan over verschillende thema's handelen, zoals:
- het (her-)definiëren van je levensvisie
- het (her-)definiëren van je levensdoel
- het in vraag stellen van bepaalde overtuigingen
- het in vraag stellen van bepaalde relaties
- het oplossen van een of meerdere conflicten
- het al dan niet ondernemen van een bepaalde levensstappen
- het oplossen van steeds terugkerende situaties
- ...

Deze verschillende thema's kunnen enerzijds volledig losstaand van elkaar, maar anderzijds ook volkomen verweven met elkaar voorkomen. Als coachee bepaal jij uiteraard altijd wat er wel en niet besproken en behandeld wordt tijdens het ganse traject.  

Elk coachingstraject is uniek, net zoals elke hulpvraag, persoon, coach en coachee. Het verloop van een traject en het gebruik van methodes kan dan ook nooit in detail op voorhand worden vastgelegd. People Coach werkt wel steeds vanuit een vooraf bepaalde doelstelling met een vooropgestelde trajectweg. Tijdens het coachingstraject zullen zowel de tijdsduur, het traject, als de gebruikte methoden of technieken continue worden geëvalueerd ten opzichte van vorderingen die worden gemaakt en overlegd met de coachee. De coachee blijft dan ook ten allen tijde meester over zijn/haar ontwikkelingstraject.

Het achterliggende doel van een coachingstraject is dan ook om het persoonlijk ontwikkelingsproces van de coachee te stimuleren en de coachee in beweging te zetten (te laten groeien).

Als psycholoog & coach houdt is People Coach zich zowel aan de deontologische code van de psychologen, als aan de richtlijnen van de International Coach Federation.terug

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be