Bedrijven
................................................................

Individuele groei coaching

Nood aan het verder ontwikkelen van bepaalde competenties of capaciteiten?
Twijfel over je interpersoonlijke of leidinggevende vaardigheden? 
Nood om bij bepaalde aspecten van je professionele leven bewust stil te staan?
Loop jij steeds vast in bepaalde professionele situaties en zie je nog geen uitweg?
Verwacht jouw organisatie een andere management stijl dan degene die jij hanteert? 

Dan is een individuele groei coaching de ideale oplossing voor jou!

Een Individual growth coaching is een vorm van (tailor-made) 1-op-1 begeleiding waarin de coachees onder begeleiding van een professionele coach de meest gepaste antwoorden zoeken op hun specifieke ontwikkelingsvraagstukken en deze vervolgens ook onder begeleiding implementeren. Er zal voornamelijk gewerkt worden vanuit het potentieel, de kennis, ervaring en de mogelijkheden van de coachee. Verder zal de coach, indien nodig, de visies en ideeën van de coachee zoveel mogelijk trachten te bevragen, objectiveren, relateren aan de realiteit om zo tot diepgaandere inzichten bij de coachee te komen.

De doelstelling van een dergelijke coachingstraject wordt in overleg tussen alle betrokken partijen (zoals coachee, leidinggevenden en HR- of opleidingsverantwoordelijke van het bedrijf) gedefinieerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle partijen en rechtstreeks of onrechtstreeks beter van worden. 

Tijdens een individual growth coaching kunnen verschillende thema's worden behandeld, zoals:
- ontwikkeling van bepaalde 'soft skills' (zoals leiderschap, communicatie, interpersoonlijke relaties opbouwen en hanteren, ...)
- ontwikkeling van bepaalde 'management vaardigheden' (zoals stress management, time management, ...)
- het in vraag stellen van bepaalde overtuigingen

- het in vraag stellen van bepaalde manieren van werken

- het oplossen van een of meerdere conflicten

- het oplossen van steeds terugkerende situaties

- ...

Deze verschillende thema's kunnen enerzijds volledig losstaand van elkaar, maar anderzijds ook volkomen verweven met elkaar voorkomen. Als coachee bepaal jij samen met je management wat er wel en niet behandeld wordt tijdens het ganse traject. 

Elk coachingstraject is uniek, net zoals elke hulpvraag, persoon, bedrijf, coach en coachee. Het exacte verloop van een traject en het gebruik van methodes kan dan ook nooit in detail op voorhand worden vastgelegd. People Coach werkt wel steeds vanuit een vooraf bepaalde doelstelling met een vooropgestelde duur en trajectweg. Tijdens het coachingstraject zullen zowel de tijdsduur, het traject, als de gebruikte methoden of technieken continue worden geëvalueerd ten opzichte van vorderingen die worden gemaakt en overlegd met de coachee. Tijdens de (tussentijdse) evaluatiesessies worden de betrokken partijen in het bedrijf ook ingelicht omtrent de stand van zaken en het vooropgestelde verdere verloop. 

Het overkoepelende doel van het coachingstraject is dan ook dat de individuele medewerker door de ontwikkelingsstappen die hij/zij doormaakt nog efficienter en doortastender wordt in zijn dagdagelijkse professionele werkzaamheden en daardoor dus ook nog waardevoller wordt voor de ganse organisatie, waarvoor hij/zij werkt. 

Als psycholoog & coach houdt is People Coach zich zowel aan de deontologische code van de psychologen, als aan de richtlijnen van de International Coach Federation.


terug

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be